Odstraňovanie azbestových materiálov

Likvidácia azbestu

Spoločnosť FILLA s.r.o. Po splnení všetkých požiadaviek zo strany:

 • regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
 • úradu verejného zdravotníctva Bratislava
 • ENVIRO SPEKTRUM

začala vykonávať činnosť so zameraním na odstraňovanie, likvidáciu a nakladanie s nebezpečným odpadom- AZBESTO CEMENTOVÝ MATERIÁL ZO STAVIEB V INTERIEROCH BUDOV do 10m3

Na túto činnosť máme spracované nevyhnutné doklady bez ktorých sa táto činnosť vykonávať nedá a to:

 • prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi pri práci s azbestom
 • všeobecný technologický postup pri odstraňovaní azbestových materiálov v interiéroch budov s použitím priemyselného vysávača pri práci s azbestom.
 • posudok o riziku pri práci s bremenami
 • odborné školenia zo strany ENVIRO SPEKTRUM v zmysle § 9 nariadenia vlády SR č. 253/2006 Zz. O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiace s expozíciou AZBEST PRI PRÁCI. Uvedené školenia sa vykonávajú 1x ročne a je vydaný certifikát.
 • Zmluvné zabezpečovanie na prepravu a následné zneškodnenie azbestovo-cementových materiálov máme zabezpečené s oprávnenou spoločnosťou MARIUS PEDERSEN s.r.o.
 • Zabezpečujeme meranie prašnosti z miest odstraňovania azbestu ( tzv. kontrolované pásmo) vo WC (KP-WC), ktorými sa preukazuje, že azbestové vlákna po zrealizovaní demontáži azbestových materiálov nepredstavujú pre verejnosť žiadne zdravotné riziká.

Pred začatím prác s azbestocementovým materiálom zabraňujeme šíreniu azbestocementových vlákien. V kontrolovanom pásme – WC (KP-WC), ktorý vzduchotesne uzatvoríme PE fóliou natiahnutou na pevnom drevenom ráme s hermeticky uzatvárateľným otvorom pre vývod sacej hadice priemyselného vysávača s HEPA FILTROM zn. EKOVAK HEPAFIL . Kontrolné práce riadne označujeme zákazovými a príkazovými značkami a piktogramami. Na fixáciu a stabilizáciu azbestového kanalizačného alebo vzduchotesného potrubia používame prípravok značky A-PENETRATION POWER s použitím vysokotlakového bezvdzuchového striekacieho zariadenia značky TITAN 450 E. Vyhmlenie priestoru zabezpečujeme prípravkom značky FIBRE ABSORBENT.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Práce v KP-WC vykonávajú naši kmeňový zamestnanci , ktorí sú vybavení jednorázovými osobnými OOPP značky TYVEK PRO , rukavice TECH CLASSIK, celotvárovou maskou 3M, respirátorom s filtrom 3M. Jednorázové OOPP sa po použití likviduje spolu s azbestocementovým odpadom.

Demontovaný azbest balíme do vriec s nápisom „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ , ktorý sa zhromažďuje a ukladá do pristaveného uzamykateľného kontajnera s označením „NEBEZPEČNÝ ODPAD“.

Do vchodu obytného domu v dostatočnom časovom „horizonte“ na viditeľnom mieste vyvesujeme oznam o demontáži azbestocementových materiálov.

Po ukončení prác na likvidácii azbestu predložíme spoločenstvu vlastníkov bytov sprievodný list nebezpečného odpadu, ktorým sa preukazuje , že preprava a následné zneškodnenie chemického karcinogénu boli vykonané v súlade so zákonom NR SR 223/2001 Zz. O odpadoch. Taktiež predložíme protokol o meraní prašnosti v KP, ktorým sa preukáže, že azbestové vlákna po realizovaní demontáži nepredstavujú pre verejnosť, respektíve majiteľov bytov žiadne zdravotné riziko.