Výmena stúpačkových rozvodov

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Iste si na vašich bytových schôdzach dávate otázky:

 • VYMENIŤ STÚPACIE VEDENIA VODY, KANALIZÁCIE, PLYNU, VZDUCHOTECHNIKY ?
 • SÚ POTRUBIA V NAŠÍCH BYTOCH UŽ STARÉ, KORODOVANÉ, VZNIKAJÚ PORUCHY?
 • AKÝ MATERIÁL POUŽIŤ PRI REKONŠTRUKCII?
 • KOĽKO NÁS TO BUDE STÁŤ?
 • KEDY ZAČAŤ S PRÁCAMI?

Ak ste sa už rozhodli s uvedenými prácami začať tak naša spol.sa nezameriava len na dodávku a montáž materiálov,ale ponúkame:

 • Obhliadky stavby
 • Poradenstvo pred realizáciou prác
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky,plynoinštalácie
 • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky

Vodovod

Naša spoločnosť úzko spolupracuje a je zmluvným partnerom so spoločnosťami Rehau, Uponor, Viega, ktorí na náš trh dodávajú kvalitné materiály, s ktorými pracujeme pri výmenách stúpačiek.

Rozvod studenej vody,teplej úžitkovej vody a cirkulácie v bytových jadrách systémom Rautitan. 

Potrubia Rautitan sú kvalitné rúrky plastohliníkového materiálu,ktoré sa spájajú s polymérnymi alebo mosadznými tvarovkami pomocou tzv.násuvných objímok.Je veľmi dôležité,že pri práci s uvedeným materiálom sa nepoužívajú žiadne lepidlá,resp.,že sa nespájajú zváraním,ale samotné spájanie sa uskutočnuje mechanickým nasunutím prstenca na spoj. Náradie s ktorým sa potrubia spájajú je pri práci temer bezhlučné.spoje sa vyznačujú vysokou pevnosťou, vizuálnou kontrolou,pri spojoch nedochádza ku žiadným zúženiam prietokov vody a je zrealizovaný bez akýchkoľvek tesnení,ktoré by po čase mali za následok pretekania vody zo spojov. Potrubia sa v bytových jadrách uchýtajú do objímok,ktoré zabraňujú pohybu rúr a sú opaterné tepelnou izoláciou aby nedošlo k nežiadúcemu ochladzovaniu teplej úžitkovej vody a roseniu studenej vody. Rehau poskytuje na systém RAUTITAN garanciu 10 rokov do výšky 500.000 eur

Kanalizácia

Dôvodom prečo meniť kanalizačné stúpačky sú iste v tom,že pôvodná kanalizácia je v starých bytových domoch z azbesto cementového materiálu, ktorý je zdraviu škodlivý resp.z liatiny alebo z rúr PVC,ktoré už majú po životnosti,netesnenia a začínajú sa čoraz častejšie objavovať poruchy, objavuje sa korózia...

Spoločnosť Rehau ponúka v tomto, odhlučnenú kanalizáciu RAUPIANO PLUS.Raupiano plus má oproti bežným rúram z PVC výhodu, že dochádza k útlmu zvuku takmer o dvoj násobok t.j. zníženie hluku z 29 na 17 dB. Rúry Raupiano Plus v bytových jadrách sú teda uložené bez prídavnej izolácie proti hluku šíriacemu sa pevnými telesami.

Montáž potrubia je veľmi jednoduchá bez lepenia,zápachu,spájajú sa zasúvaním hrdiel s tesnením.

Plynovod

Pre rýchlejšiu,bezpečnejšiu výmenu plynovej stúpačky naša spoločnosť pracuje s medenými rúrami VIEGA Sanpress.Systém Sanpress je identifikovaný podľa žltého bodu/žltá farba je značka plynovodu/na každej drážke. Všetky spoje sa spájajú lisovaním za studena. Pri prestupoch medzi jednotlivými podlažiami plynové potrubie montujeme do chráničiek čo je samozrejmosťou aby nedošlo pri dilatácii k poškodeniu potrubia a nedoško k úniku plynu. Plynové potrubie je označené nálepkou,ktorá ukazuje smer toku plynu. Potrubie je ukotvené v predpísaných objímkach a v predpísaných vzdialenostiach.

Po dokončení montáže plynovodu vykonávame tlakovú skúšku zvislého rozvodu a následne po dokončení stavby vydávame revíznu správu, ktorá je vydaná oprávneným revíznym technikom .

Vzduchotechnika

Podobne ako splašková kanalizácia z azbestocementového materiálu v bytových jadrách tak aj rozvody vzduchotechniky môžu byť z azbestocementového materiálu, ktoré sú tiež zdraviu škodlivé,resp.sú z plechu a sú technicky nevyhovújuce, poškodené a z uvedených dôvodov je potrubie nutné vymeniť.Pri výmene vzduchotechniky používame systém SPIRO v daných dimenziách podľa stavby. Potrubie SPIRO sa uchýta v bytových jadrách do pogumovaných objímok.Do potrubia montujeme jednotlivé odsávacie ventilátory z WC a kúpelne.Na odvetranie kuchýň sa využíva samostatné potrubie SPIRO.

Protipožiarne zabezpečenie 

Vlastník bytové domu a nebytových priestorov a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe plnenie úloh ochrany pred požiarmi,ktoré sa týkajú spoločných častí a spoločných zariadení.

Za účelom predchádzania rozširovania požiaru pri výmene stúpačiek v bytových jadrách naša spoločnosť využíva protipožiarny systém INTUMEX WRAP, ktorý je špeciálne vyrobený z expandujúceho protipožiarného pásu, určeného na požiarne tesnenie prestupov potrubí.